มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และ โครงการด้านเภสัชศาสตร์

Last updated: 21 พ.ย. 2562  |  321 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และ โครงการด้านเภสัชศาสตร์

             จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดย ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รวม 26 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,840,000 บาท ทั้งปี 2562 เป็นเงินรวม 3,637,265 บาท พร้อมประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบทุนในเดือน เมษายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02-253 0178-81 ต่อ 308 หรือ E-mail: admin@doctorkasem-foundation.org

             ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ กล่าวว่า “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของระบบสาธารณสุขของไทย  จึงได้จัดให้มีการมอบทุนฯ เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้งโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนโครงการทางด้านเภสัชศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแรงสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  
             มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดการมอบทุนฯ ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวงการเภสัชศาสตร์ในทุกๆ ด้าน อาทิ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนเชิญอาจารย์เภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้  ทุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร ทุนวิจัยพัฒนา ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 3 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  โดยมูลนิธิฯ ได้มอบทุนฯ รวมแล้วทั้งสิ้น จำนวน 112 ทุน รวมมูลค่า 11,412,665 บาท          

             ด้าน ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุน “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เป็นอนาคตอันสดใสที่ช่วยยกระดับวิชาชีพเภสัชกรรมในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์”

             ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนสนับสนุนครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 26 ทุน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,840,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวด 01 ทุนการศึกษา / ทุนการฝึกอบรม 

            ประเภท A นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  รวม 12 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  รวมเป็นเงิน 360,000 บาท ดังนี้

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     จำนวน  2 ทุน

            มหาวิทยาลัยนเรศวร                     จำนวน  2 ทุน

            มหาวิทยาลัยรังสิต                         จำนวน  2 ทุน

            มหาวิทยาลัยศิลปากร                    จำนวน  2 ทุน

            มหาวิทยาลัยพะเยา                        จำนวน  2 ทุน

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    จำนวน  2 ทุน

           ประเภท B ทุนการศึกษา   ปริญญาโท-เอก และการอบรมวุฒิบัตร รวม 3 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท หลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดด้านต่างๆ ดังนี้

             ด้านระบบประสาท            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ จำนวน 1 ทุน             

             ด้านสาขากุมารเวชกรรม    ฝ่ายเภสัชกรรม    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จำนวน 1 ทุน

             สาขาเภสัชบำบัด            เภสัชกรประจำบ้านอายุรกรรม  โรงพยาบาลตราด จำนวน 1 ทุน   

หมวด 02 ทุนสนับสนุนงานวิจัย  3 โครงการ รวมเป็นเงิน 260,000 บาท

             2.1 โครงการงานวิจัยอุบัติการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาฉีดอินโดเมทาซินในทารกแรกเกิด (หลักสูตรวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชกรรม ปีที่ 5) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 60,000 บาท มอบแก่เภสัชกร โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

            2.2 โครงการงานวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบซับซ้อนฯ (หลักสูตรวุฒิบัตรฯ สาขาโรคติดเชื้อ ปีที่ 5) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท มอบแก่เภสัชกร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

            2.3 โครงการงานวิจัยฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพชนิดยาเดี่ยว ยาคู่ผสม กลไกการดื้อยา Colistin และ ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (หลักสูตรวุฒิบัตรฯ สาขาโรคติดเชื้อ ปีที่ 4) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท มอบแก่เภสัชกร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หมวด 03 ทุนสนับสนุนงานประชุมวิชาการ  2 โครงการ รวมเป็นเงิน 70,000 บาท

            3.1 การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ศ.ศ.ภ.ท. ของผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ในภูมิภาค 4 สถาบัน จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท มอบแก่สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

             3.2 โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 12  “The 12th  Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2020 : Transformation of Pharmacy Profession in the Digital Era” :  การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาทมอบแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมวด 04  ทุนพัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ สนับสนุนการอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ 3  โครงการ รวมเป็นเงิน 550,000 บาท

             4.1  โครงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ National Cancer Centre Singapore 3 เดือน จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท มอบแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            4.2   โครงการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลและการวิจัยทางเภสัชกรรมในโรคมะเร็ง ณ University of Kentucky College of Pharmacy, Kentucky, USA. 3 เดือน จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท มอบแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            4.3   โครงการพัฒนาการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรม อุตสาหกรรม ปี 2019 จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท มอบแก่ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

หมวด 05  ทุนสนับสนุนด้านอื่นๆ ทางเภสัชศาสตร์  3 โครงการ รวมเป็นเงิน 420,000 บาท

             5.1   โครงการ “ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ปี 2562” จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท  มอบแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

             5.2   โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ด้านการบริหารจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล “ศิริราช โมเดล”  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 250,000 บาท มอบแก่ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช  

             5.3    โครงการการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพ เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 120,000 บาท มอบแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

             มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  ได้มอบทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

             - พ.ศ.2560   เดือนเมษายน มอบทุน    12 โครงการ มูลค่า  2,400,000 บาท

                                  เดือนธันวาคม มอบทุน    12 โครงการ มูลค่า 1,431,000 บาท

             - พ.ศ.2561   เดือนกรกฎาคม มอบทุน  20 โครงการ มูลค่า   2,046,800 บาท 

                                  เดือนพฤศจิกายน มอบทุน 19 โครงการ มูลค่า  1,897,600 บาท

             - พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน  มอบทุน  23 โครงการ มูลค่า 1,797,265 บาท                     

                                 เดือนพฤศจิกายน มอบทุน       26  โครงการ    มูลค่า  1,840,000 บาท           

                    ยอดรวมทุนฯ ที่ได้มอบแล้วทั้งสิ้น 112 โครงการ  มูลค่ารวม 11,412,665 บาท        

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้